Společnost Ferrero dosáhla cíle pro rok 2020 a dále pokračuje v programu na podporu udržitelného pěstování kakaa

  • Skupina Ferrero naplnila cíl pro rok 2020, aby 100 % kakaa pocházelo z udržitelných zdrojů splňujících nezávisle spravované normy
  • Dosáhla velkého pokroku na cestě k 100% dohledatelnosti napříč dodavatelským řetězcem
    v segmentu kakaa
  • Obnovila strategické partnerství s organizací Save the Children prostřednictvím projektu v hodnotě 8 milionů eur, zaměřeného na další rozšíření a posílení činnosti v oblasti ochrany dětí 

Praha 14. dubna 2021 – Skupina Ferrero, světový lídr na trhu s balenými cukrovinkami, naplnila cíl pro rok 2020, aby 100 % kakaa pocházelo z udržitelných zdrojů splňujících nezávisle spravované normy, a dále pokračuje v podpoře udržitelného pěstování kakaa v rámci projektu Ferrero Farming Values Cocoa. V něm usiluje o zajištění úplné transparentnosti a dohledatelnosti kakaa napříč svým dodavatelským řetězcem a také o řádné kontroly dodržování svých požadavků. Společnost Ferrero zároveň obnovila a rozšířila strategické partnerství s organizací Save the Children, v rámci kterého se zavázala vynaložit značné investice do ochrany dětí v regionech, kde se kakao pěstuje. 

Cíl pro rok 2020 o udržitelném kakau splněn 

V roce 2011 se společnost Ferrero zavázala, že do roku 2020 bude 100 % jejích kakaových bobů pocházet z udržitelných zdrojů splňujících nezávisle spravované normy – chtěla tak pomoci zlepšit životní podmínky pěstitelů kakaa a podpořit udržitelné pěstování. V roce 2019 pak tento cíl rozšířila i na čokoládu získávanou od třetích stran. Nyní společnost Ferrero s hrdostí oznamuje, že se jí podařilo tohoto cíle dosáhnout.

V praxi to znamená, že společnost Ferrero zpracovává pouze udržitelně pěstované kakao, které je certifikované předními certifikačními subjekty nebo splňuje nezávisle spravované normy organizací, jako například Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade a Cocoa Horizons. Tím je zajištěno, že Ferrero může z jejich silných stránek těžit a obohatit tak svou stále se rozvíjející rámcovou strategii pro udržitelnost kakaa.

O krok dál 

Strategie společnosti Ferrero pro nákup kakaa vychází ze specifického souboru principů, které umožňují kontrolovat dodržování předpisů napříč dodavatelským řetězcem a zavádět cílená řešení.

Společnost Ferrero dosahuje vysoké úrovně dohledatelnosti, od plantáží až ke spotřebitelům. Daří se jí to díky specifickému přístupu, kdy naprostou většinu kakaa nakupuje ve formě surových bobů a ty následně zpracovává ve svých vlastních závodech. Takto získané boby jsou vždy fyzicky dohledatelné – někdy se používá také termín „segregované“ – až ke konkrétním pěstitelským uskupením. Díky tomu společnost ví, z jaké plantáže kakao pochází, a může tak lépe identifikovat případné problémy a měnit věci k lepšímu přímo na místě ve spolupráci se zemědělskými družstvy i jednotlivými pěstiteli. 

V rámci sklizně v sezóně 2019/2020 společnost Ferrero dokázala zajistit dohledatelnost více než 95 % všech svých kakaových bobů až ke konkrétním plantážím a značných pokroků dosahuje i v dohledatelnosti čokolády získávané od třetích stran. Současně se jí daří ve stále větší míře mapovat pěstitele zapojené do jejího dodavatelského řetězce v rámci závazku předcházet odlesňování a také zavádět Systém monitorování dětské práce a její nápravy (Child Labor Monitoring and Remediation System) nebo ekvivalentní systémy u jednotlivých pěstitelských uskupení. Další prioritou v programu společnosti Ferrero je podporovat znevýhodněné ženy a snižovat nerovnost mezi pohlavími. Doposud například společnost Ferrero pomohla zhruba 14 000 místních obyvatel z regionů, kde se pěstuje kakao, získat přístup k drobným půjčkám na podnikatelské aktivity, přičemž většina z nich byly právě ženy. 

Tyto iniciativy tvoří součást širšího závazku společnosti Ferrero naplňovat svou strategii na podporu udržitelnosti – zlepšovat živobytí pěstitelů, bránit práva dětí a chránit životní prostředí. 

Společnost Ferrero a organizace Save the Children rozšiřují své partnerství

Ferrero chce dále rozvíjet svůj program Ferrero Farming Values Cocoa, zejména v oblasti prosazování práv dětí. 

Proto oznámila obnovení a rozšíření svého strategického partnerství s organizací Save the Children,
v rámci kterého bude navazovat na tříletý program spuštěný v roce 2017 ve 20 místních společenstvích napříč Pobřežím slonoviny. 

Tento společně financovaný projekt v celkové hodnotě 8 milionů eur je plánován na období pěti let. Měl by zajistit přímou pomoc přibližně 37 000 dětí a dospělých a celkově pomoci zhruba 90 000 lidí prostřednictvím rozsáhlé osvětové a komunikační činnosti. Jedná se o důležitý závazek realizovat konkrétní opatření v rámci Světového roku pro vymýcení dětské práce, který vyhlásila OSN. 

Obnovené partnerství bude zahrnovat rozšířené aktivity v 65 místních společenstvích regionu Haut-Sassandra v Pobřeží slonoviny, kde společnost Ferrero získává značné množství kakaa. Tento holistický program má posílit systémy na ochranu dětí, zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělání a výživě, podporovat místní rozvoj a pomáhat ženám i dospívajícím. 

Společnost Ferrero a organizace Save the Children budou své aktivity úzce koordinovat s národními a místními orgány a také s ostatními oborovými iniciativami, což jim umožní vytvářet případné synergie a zajistit co největší možný dopad.

Celé partnerství navíc získá nový rozměr, kdy organizace Save the Children bude společnosti Ferrero
i jejím dodavatelům poskytovat strategické vedení a technickou podporu, čímž zajistí harmonizovaný přístup k ochraně dětí napříč dodavatelským řetězcem společnosti Ferrero v Pobřeží slonoviny a v Ghaně. 

Marco Gonçalves, ředitel nákupu a divize Hazelnut Company: „Nepřestáváme řešit zásadní lidskoprávní záležitosti týkající se našich dodavatelských řetězců a posilujeme naši kontrolní činnost v této oblasti. Dětská práce však i nadále zůstává významným problémem v regionech, kde se pěstuje kakao, a my jsme odhodlaní ještě zintenzivnit své úsilí k jeho nápravě. Proto mám velkou radost, že došlo k rozšíření našeho partnerství s organizací Save the Children směrem k navýšení prevence, čímž se ještě zvětší dopad našich snah v této oblasti. Pomáháme tak dosáhnout dlouhodobé změny, která má smysl – a nejen v rámci našeho přímého dodavatelské řetězce, ale i jinde.“

Daniela Fatarella, generální ředitelka italské pobočky organizace Save the Children: „Dětská práce představuje v západní Africe zásadní problém, jehož kořeny lze najít v chudobě a nedostatku základního vzdělání a osvěty. Tyto záležitosti se musejí řešit ve spolupráci s klíčovými relevantními subjekty, jejichž činnost se dané oblasti dotýká. Jedině tak dokážeme zajistit, aby se ochrana dětí, přístup ke kvalitnímu vzdělání a podpora dospívajících i mládeže staly cenným přínosem pro rozvoj místních společenství. Z tohoto důvodu jsme rádi za spolupráci se společností Ferrero, které tímto prostřednictvím pomáháme naplňovat její závazek prosazovat férovou a udržitelnou podobu dodavatelského řetězce zpracovatelů kakaa, v součinnosti s relevantními aktéry. Díky všem těmto snahám dopřejeme tisícům dětí podstatně lepší život.“

Kromě vlastních projektů zaměřených na ochranu dětí a místních společenství v rámci svého dodavatelského řetězce se společnost Ferrero angažuje také jako člen různých společných iniciativ, mezi něž patří například International Cocoa Initiative či Cocoa & Forests Initiative. Nedávno se navíc zapojila do kampaně požadující po Evropské unii zpřísnění jejích požadavků na dodržování lidských práv a ekologických kontrol, které platí pro obchodní společnosti působící v rámci mezinárodních dodavatelských řetězců zpracovatelů kakaa. 

Průběžné výsledky těchto snah společnost Ferrero zveřejňuje ve své výroční Zprávě o udržitelnosti (Sustainability Report). Aktuální vydání je k dispozici zde.

O společnosti Ferrero

Ferrero Group je globální společnost v soukromém vlastnictví rodiny Ferrero. Její historie se začala psát v roce 1942 v severoitalském městě Alba, kde si zakladatel společnosti Pietro Ferrero během druhé světové války otevřel malou cukrárnu. K výrobě lákavých a cenově dostupných produktů začal používat lískové oříšky z místních zdrojů. Společnost se v průběhu let rozrostla a stala se jedním z předních výrobců cukrovinek v Evropě a zároveň jednou z největších na světě.  K portfoliu společnosti patří vedoucí značky na trhu jako je například Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Kinder Surprise a Kinder Bueno.