IMMOFINANZ hodlá dosáhnout bezemisního stavu do roku 2040

Společnost IMMOFINANZ svou novou strategií čistých nulových emisí (Net Zero Emmisions Strategy) významně přispívá k boji proti klimatické změně. Její plány požadují snížení všech emisí skleníkových plynů o 60 % (pod úroveň roku 2019) do roku 2030–a do roku 2040 hodlá tato přední evropská firma zabývající se komerčními nemovitostmi produkovat nulové emise v celém hodnotovém řetězci. To znamená, že společnost IMMOFINANZ jasně překročí cíl stanovený Evropskou unií dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Realitní sektor hraje rozhodující roli v boji proti neustále postupující klimatické změně. Zhruba 40 % celosvětových emisí připadá na výstavbu nebo provoz budov. Aby bylo globální oteplování omezeno na maximálně 1,5 °C, je naléhavě zapotřebí zavést celou řadu opatření. Společnost IMMOFINANZ, jako jedna z předních společností v oblasti komerčních nemovitostí v Evropě, přijala tuto odpovědnost a hodlá se do roku 2040 stát firmou produkující nulové emise.

„Akutní klimatická krize a s ní související ekologický dopad jsou nejnaléhavějšími výzvami naší doby – a po nás se žádá, abychom jednali. Stanovili jsme si proto ambiciózní cíl: dosáhnout nulových emisí ve všech oblastech aktivit naší společnosti do roku 2040. To odráží náš závazek přijmout odpovědnost za lidstvo a naše životní prostředí, stejně jako náš záměr hrát vedoucí roli v udržitelné transformaci našeho odvětví,“ komentoval Dietmar Reindl, COO (provozní ředitel) společnosti IMMOFINANZ, ambiciózní program udržitelnosti, který si tato firma stanovila.

Strategie čistých nulových emisí společnosti IMMOFINANZ zahrnuje pevné a konkrétní cíle a milníky. Nejdůležitější cíle spočívají ve snížení všech emisí skleníkových plynů poškozujících klima (např. CO2, metan atd.) do roku 2030 o 60 % ve srovnání s úrovní roku 2019 a zajistit, aby společné prostory a prostory portfolia spravovaného společností IMMOFINANZ produkovaly nulové emise. Předpokládá se, že celý hodnotový řetězec, tj. včetně stavebních a renovačních opatření, bude do roku 2040 bez emisí. Nájemci budou podporováni v tom, aby dosáhli čistého nulového emisního stavu. Všechny emise skleníkových plynů budou sníženy, přičemž kompenzačními opatřeními budou neutralizovány pouze technologicky nevyhnutelné zbytkové emise. Harmonogram bude revidován v pětiletých intervalech až do roku 2040, aby bylo dosaženo souvisejících opatření a využito všech příležitostí a aby poskytl zákazníkům, nájemcům a investorům jasnou představu o stavu dosažení cíle.

Zelené technologie pro účinnější využívání energie

Společnost IMMOFINANZ stanovila široký program opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, a tím i ke splnění těchto ambiciózních cílů. Jako příklad uveďme, že každý rok projde minimálně 5 % portfolia nemovitostí rozsáhlou rekonstrukcí za účelem dosažení účinnějšího využívání energie. IMMOFINANZ také výrazně zvýší vlastní výrobu obnovitelné energie díky instalaci fotovoltaických zařízení na střechy nákupních parků STOP SHOP a díky vybavení všech nových lokalit fotovoltaickými systémy. Kancelářské budovy myhive a nákupní centra VIVO! budou vybavena fotovoltaickým zařízením tam, kde to bude možné, a v závislosti na konkrétní lokalitě. Externí dodávky elektřiny budou převedeny na stoprocentně obnovitelné zdroje energie a výkup fosilních paliv bude ukončen. V budoucnu budou v celém portfoliu instalovány energeticky úsporné osvětlovací systémy a chladiva s vysokým potenciálem emisí skleníkových plynů budou nahrazena jinými. Masivně bude také rozšířeno využívání chytrých technologií pro všechny nemovitosti, a to včetně digitalizace spotřeby ve všech oblastech. Společnost IMMOFINANZ je v úzkém kontaktu se svými nájemci a bude je podporovat při přechodu na udržitelné využití jejich prostor.

Přechod na oběhové hospodářství

Transformace na oběhové hospodářství je dalším klíčovým prvkem strategie čistých nulových emisí. V budoucnu budou recyklované materiály, které lze zakoupit v konkrétním místě, používány při našich rekonstrukcích, renovacích a nových stavebních projektech. Bude zaveden široce založený systém nakládání s odpady, který přesně přezkoumá stávající smlouvy o likvidaci odpadu a vypracuje nové pokyny. Společnost IMMOFINANZ také připravuje bezemisní aplikační standardy, které drasticky sníží množství uvolněného uhlíku a tzv. „šedé emise“, k nimž dochází při vývoji projektu a rozsáhlých renovacích.

Biodiverzita a pečlivé řízení zdrojů

Společnost IMMOFINANZ si dala za cíl výrazně snížit spotřebu vody. V celém portfoliu budou instalovány úsporné armatury a do všech nových projektů budou integrovány systémy využití dešťové vody. Program biodiverzity zahrnuje návrh zelených ploch na pozemcích společnosti IMMOFINANZ, aby došlo k podpoře místního ekosystému. Tyto plány budou v budoucnu součástí nové výstavby, přičemž k údržbě zelených ploch nebudou používány žádné pesticidy.

Inovativní realitní řešení pro větší udržitelnost

Společnost IMMOFINANZ očekává, že své aktivity v oblasti udržitelnosti zavede prostřednictvím konkrétních realitních projektů v kancelářských, maloobchodních a rezidenčních nemovitostech. Mezi počáteční projekty patří myhive Urban Garden ve Vídni a první TOP on STOP byty v Rakousku, na Slovensku a v Srbsku.

myhive Urban Garden: Úspěšná kancelářská značka myhive bude rozšířena o koncept „městské zahrady“. Ten se vyznačuje četnými zelenými plochami, nejmodernějšími úspornými technologiemi a nejvyšší možnou certifikací udržitelnosti (BREEAM). Zelené fasády, terasovitá úprava pozemku, zahrady a zelené oázy v kancelářích vytvoří příjemnou atmosféru a atraktivní mikroklima pro nájemce. Od nich bude společnost rovněž požadovat, aby se zavázali k šetrné spotřebě energie a minimalizaci odpadu. Koncept myhive Urban Garden nabídne nájemcům dokonalou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zároveň podpoří úsilí společnosti IMMOFINANZ, zaměřené na dosažení cílů strategie čistých nulových emisí.

TOP on STOP: Společnost IMMOFINANZ vytváří cenově dostupný a udržitelný životní prostor díky svému konceptu TOP on STOP. Na jednopodlažních nákupních parcích STOP SHOP bude postaveno až 12 000 bytů v modulární dřevostavbě, a to v souladu s nejvyššími standardy udržitelnosti a energetické úspornosti, a současně za nájemné dostupné pro velký počet rezidentů. Tento přístup k zachování zdrojů významně přispěje k boji proti klimatické změně, zastavování půdy a prudkému růstu nákladů na bydlení.

Mezinárodní Science Based Target Initiative jako vodítko ke snížení emisí

V rámci své strategie čistých nulových emisí a závazku týkajícího se mezinárodně uznávané iniciativy Science Based Target Initiative (SBTI, tj. Iniciativa cílů založených na vědeckém základě) souhlasila společnost IMMOFINANZ se stanovením vědecky podložených cílů snížení emisí pro celý hodnotový řetězec. To omezí globální oteplování na 1,5 °C ve srovnání s preindustriální úrovní. Vědecký přístup uplatňovaný SBTI zahrnuje program ověřování. V souladu s požadavky definovanými SBTI zaměřila společnost IMMOFINANZ svou strategii čistých nulových emisí na nejnovější vědecké poznatky. „Jsme přesvědčeni, že díky své strategii čistých nulových emisí jsme nabrali velmi ambiciózní – ale také velmi správný – směr. Uvědomujeme si však, že tyto cíle můžeme splnit pouze společně se všemi zainteresovanými stranami. Zaměření na udržitelnost posílí výkonnost našeho portfolia, ochrání naše konkurenční výhody na trhu a vytvoří dlouhodobou hodnotu pro naše akcionáře. Jsme si vědomi své odpovědnosti a jsme dobře připraveni tuto strategii důsledně implementovat,“ dodal na závěr Dietmar Reindl.

O společnosti IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je společnost podnikající v oblasti komerčních nemovitostí, jejíž aktivity se zaměřují na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí na osmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a region Jaderského moře. Její primární aktivity zahrnují správu a výstavbu nemovitostí, přičemž značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kancelářské nemovitosti) představují silný místní prvek a jsou synonymem kvality a excelentních služeb. Realitní portfolio zahrnuje zhruba 210 nemovitostí v přibližné hodnotě 5,0 miliardy eur. Společnost IMMOFINANZ je kotována na burzách ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu) a ve Varšavě. Pro více informací prosím navštivte tyto stránky: https://www.immofinanz.com