IMMOFINANZ: Cena nabídnutá společností S IMMO je příliš nízká

Představenstvo a dozorčí rada vítají zájem akcionářů o navýšení jejich investic ve společnosti IMMOFINANZ s cílem těžit z atraktivního růstového potenciálu společnosti. Cena za akcii společnosti IMMOFINANZ nabízená společností S IMMO AG však neodráží současnou hodnotu naší firmy, jednoznačně pozitivní vývoj podnikání v roce 2021 navzdory pandemii koronaviru a atraktivní růstový potenciál. Představenstvo, dozorčí rada a rada zaměstnanců společnosti IMMOFINANZ dnes vydaly prohlášení, ve kterých uvádějí, že nabídková cena 23 eura za akcii není považována za dostatečně atraktivní. Představenstvo a dozorčí rada proto doporučují akcionářům nepřijmout částečnou nabídku společnosti S IMMO, týkající se přibližně 10 % akcií společnosti IMMOFINANZ v oběhu.

Cena 23 eura v hotovosti za akcii společnosti IMMOFINANZ, uvedená v dílčí nabídce společnosti S IMMO AG (prostřednictvím její nepřímé dceřiné společnosti CEE Immobilien GmbH jako navrhovatele) představuje výrazně nižší úroveň oproti referenčním hodnotám použitým ke stanovení reálné hodnoty akcie společnosti IMMOFINANZ. Pro příklad uveďme: Nabídková cena je podstatně nižší než současná výše ukazatele EPRA NTA na akcii (30,77 eura) a představuje snížení o zhruba 25 %. Srovnání s jinými klíčovými hodnotícími benchmarkovými úrovněmi, jde např. o ukazatel EPRA NAV na akcii nebo účetní hodnotu na akcii podle IFRS, také ukazuje, že nabídková cena je podstatně nižší.

Nabídková cena je navíc výrazně nižší než cena akcie společnosti IMMOFINANZ před vypuknutím pandemie COVID-19 (téměř 27 eur v únoru 2020), stejně jako průměrná cílová cena analytiků 24,50 eura (medián). „Nabídková cena za přibližně čtvrtinový podíl, na který se společnost S IMMO zaměřuje, je zřetelně nižší než prémie zaplacená za srovnatelné transakce v evropském realitním sektoru,“ vysvětlili členové představenstva společnosti IMMOFINANZ Dietmar Reindl a Stefan Schönauer.

Špičková výkonnost a růst vytvářející hodnotu

Nabídková cena podaná společností S IMMO kromě toho neodráží vynikající výkon společnosti IMMOFINANZ v roce 2021 ani potenciál její strategie zaměřené na tvorbu hodnoty. Úspěšný krizový management, vyvážená struktura financování s ratingem investičního stupně a cílené růstové aktivity vytvořily základ pro zvýšení hospodářského výsledku (+60 % na 180,4 milionu eur) a čistého zisku (295,7 milionu eur oproti -98,3 milionu eur) během prvních tří čtvrtletí roku 2021. Společnost IMMOFINANZ dosáhla nejlepších výsledků za posledních 10 let, a dokonce překonala již tak velmi dobrou úroveň předkrizového roku 2019.

Společnost IMMOFINANZ hodlá v tomto úspěšném trendu pokračovat a dále posilovat svou vynikající pozici na trhu. Plány počítají s rozšířením portfolia ze současné úrovně 5,0 miliardy eur na zhruba 6,0 miliardy eur v roce 2022, a to díky značkám STOP SHOP (největší provozovatel nákupních parků v Evropě) a myhive (inovativní a flexibilní kancelářská řešení). Vstup na trh s udržitelným a dostupným bydlením (značka TOP on STOP) vytvoří další příjmové možnosti a zvýší diverzifikaci. Společnost IMMOFINANZ tudíž očekává v roce 2022 zvýšení ukazatele FFO 1 před zdaněním na více než 135 milionů eur, přičemž zhruba 70 % bude rozděleno jako dividendy akcionářům společnosti.

V realitním sektoru průkopníkem v boji proti změně klimatu

Díky strategii čistých nulových emisí zaujala společnost IMMOFINANZ jasnou pozici tak, aby významně přispěla k boji proti změně klimatu. Tato strategie vyžaduje šedesátiprocentní snížení emisí všech skleníkových plynů pod úroveň roku 2019 do roku 2030. Společnost IMMOFINANZ, jako jedna z předních evropských firem v oblasti komerčních nemovitostí, se do roku 2040 stane bezemisní v celém hodnotovém řetězci. To znamená, že jednoznačně překročí cíl stanovený Evropskou unií: dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Tato průkopnická role navíc podstatně posílí konkurenční pozici společnosti IMMOFINANZ, a to díky masivnímu nárůstu tržní poptávky po investicích orientovaných na udržitelnost.

Členové představenstva Dietmar Reindl a Stefan Schönauer: „Vynikající výkon společnosti IMMOFINANZ, naše vysoce kvalitní portfolio a průkopnická role v boji proti změně klimatu jsou dalším důkazem, že jsme během krize podnikli správné kroky a máme silnou pozici do budoucna. Budeme i nadále pokračovat v růstové strategii, a tímto způsobem vytvářet hodnotu pro všechny akcionáře. V důsledku toho jim doporučujeme, aby nabídku společnosti S IMMO nepřijímali, protože uvedená cena neodráží hodnotu naší společnosti. Podílejme se na vizi budoucnosti IMMOFINANZ a realizujme její obrovský potenciál!“

O společnosti IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je společnost podnikající v oblasti komerčních nemovitostí, jejíž aktivity se zaměřují na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí na osmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a region Jaderského moře. Její primární aktivity zahrnují správu a výstavbu nemovitostí, přičemž značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kancelářské nemovitosti) představují silný místní prvek a jsou synonymem kvality a excelentních služeb. Realitní portfolio zahrnuje zhruba 210 nemovitostí v přibližné hodnotě 5,0 miliardy eur. Společnost IMMOFINANZ je kotována na burzách ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu) a ve Varšavě. Pro více informací prosím navštivte tyto stránky: https://www.immofinanz.com

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Toto oznámení vydává společnost IMMOFINANZ AG (dále jen „IMMOFINANZ“) v souvislosti s nabídkou převzetí zveřejněnou společností CEE Immobilien GmbH (nepřímá dceřiná společnost společnosti S IMMO AG) týkající se akcií IMMOFINANZ a učiněnou dne 23. prosince 2021 (dále jen „nabídka převzetí“). Slouží pouze k informačním účelům a nejedná se o nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji cenných papírů IMMOFINANZ. Podmínky a další ustanovení týkající se nabídky převzetí jsou uvedeny v nabídkovém dokumentu vydaném společností CEE Immobilien GmbH. Nabídkový dokument a prohlášení představenstva a dozorčí rady tvoří relevantní podklad a investorům a držitelům akcií a jiných majetkových cenných papírů IMMOFINANZ důrazně doporučujeme, aby si tyto dokumenty prostudovali.

V rozsahu, v jakém toto oznámení obsahuje výhledová prohlášení týkající se IMMOFINANZ nebo společnosti S IMMO, tato prohlášení nepředstavují fakta a výroky v nich obsažené jsou charakterizovány slovy jako „bude“, „očekávat“, „věřit“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „cíl“, „předpokládat“ či podobnými výrazy. Taková výhledová prohlášení vyjadřují záměry, názory nebo současná očekávání a předpoklady IMMOFINANZ; jsou založena na současných plánech, odhadech a prognózách, avšak netvrdí, že budou správná v budoucnu. Výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které je obtížné předvídat a IMMOFINANZ je obvykle nemůže ovlivnit. Je třeba mít na zřeteli, že skutečné události nebo následky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou obsaženy či vyjádřeny v takovýchto výhledových prohlášeních.