Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 30. týdnu 2014

Praha, 25. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila návrh rozpočtu Českého telekomunikačního úřadu na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017. (TZ)

Ministerstvem financí byly ČTÚ stanoveny pro rok 2015 limity celkových příjmů ve výši 1 045 685 000 Kč a celkových výdajů ve výši 713 141 739 Kč. ČTÚ bude uplatňovat mimo jiné požadavky na změny schváleného objemu příjmů v souvislosti s projektem „Zvýšení kvality personálního řízení v ČTÚ“, který je spolufinancován Evropskou unií, a v souvislosti s předpokládanými vyššími příjmy ze správy kmitočtového spektra. Úřad uplatní i požadavky na navýšení vládou schváleného objemu výdajů na rok 2015, a to např. z důvodů plánované výstavby nové stacionární obsluhované monitorovací stanice a řídícího centra ASMKS v Karlovicích a z důvodů nutného navýšení počtu systemizovaných míst pro plnění úkolů vyplývajících ze směrnice Alternative Dispute Resolution or Online Dispute Resolution (ADR/ODR).

Rada ČTÚ dále projednala zprávu o stížnostech účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za 2. čtvrtletí 2014. Vyplývá z ní, že v daném období narostl počet stížností a dotazů na přenositelnost telefonního čísla v mobilní síti, a to zejména v případech, kdy jedním z poskytovatelů je tzv. virtuální operátor. ČTÚ se proto v následujících měsících zaměří na ověření podmínek a průběhu přenosu telefonního čísla, a to včetně délky procesu a uplatňování výpovědní lhůty.

Rada vzala na vědomí informaci o průběžné kontrole způsobu, jakým poskytovatelé služeb do svých smluvních podmínek promítli opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, které upravuje přenositelnost čísel. Kontrola prokázala, že oproti lednu 2014 zásadně vzrostl počet operátorů, kteří zveřejňují na webu své smluvní podmínky týkající se přenositelnosti čísel.

Členové Rady také  projednali a odsouhlasili vyhodnocení plnění hlavních úkolů a plánu činností Českého telekomunikačního úřadu za 1. pololetí 2014.