Informatika a digitální gramotnost

Výuka počítačových (digitálních) dovedností ve školách je ohrožena přílišnou orientací škol na výuku kódování, resp. programování. Tento trend může vést k tomu, že mladým lidem budou chybět digitální dovednosti, které budou potřebovat při dalším studiu nebo na trhu práce. Toto je hlavní myšlenka souborného stanoviska nadace ECDL Foundation, vydaného 14. října 2015 v Evropském parlamentu v rámci akce pořádané místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu Catherine Stihler. (TZ)

Dokument s názvem „Informatika a Digitální gramotnost – Výzva k vyváženému přístupu“ zkoumá způsob výuky digitálních dovedností ve školách v různých zemích Evropy a vyzývá k vyváženému přístupu tak, aby byly vyučovány nejen základy programování, ale také praktické digitální dovednosti na úrovni digitální gramotnosti.

Damien O´Sullivan, CEO ECDL Foundation uvádí: „Potřebujeme takový přístup k výuce ve školách, který zajistí každému studentovi, aby se stal nejméně digitálně gramotným. Potřebujeme také, aby studenti měli možnost seznámit se s takovými oblastmi, jako je kódování, resp. programování, což prohloubí jejich pochopení digitálních technologií. Některým studentům otevře tento přístup snadnější cestu k další kariéře v oblasti ICT (stanou se IT specialisty). Ostatní studenty připraví tento přístup na trh práce, kde budou ICT používat jako pracovní nástroj. V Evropě se objevuje příliš velká volnost v přístupu ke vzdělávání. Zatímco některým studentům je poskytováno kvalitní vzdělávání v různých oblastech ICT, jiní studenti tyto možnosti nemají. Náš dokument důrazně vyzývá k jednotnému přístupu, který zajistí, že jak informatika, tak digitální gramotnost budou vyučovány jako významné oblasti digitálních dovedností.“

Dokument byl vydán při příležitosti akce „e-Skills at School“ konané v Evropském parlamentu, kterou organizovala Catherine Stihler, MEP. Akce se zúčastnili klíčoví aktéři zabývající se oblastí digitálních dovedností z Evropské komise, Evropského parlamentu a ostatních klíčových institucí. Účastníci vyslechli příspěvky mnoha přednášejících včetně Milese Berryho z britského „Computing at School“ a diskutovali nad závěry předloženého materiálu.

Catherine Stihler, členka evropského parlamentu, ambasadorka kampaně „e-skills for Jobs“ dodala: „Digitální dovednosti a odborná příprava v oblasti ICT jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce. 90% pracovních míst vyžaduje nějakou úroveň digitálních dovedností, z čehož vyplývá potřeba digitálně připravené pracovní síly. Poskytnutí odpovídajícího vzdělání a odborné přípravy dětem od nejútlejšího možného věku je klíčové pro vytvoření konkurenceschopné Evropy. Je skvělé, že ECDL Foundation hledá a objevuje cesty, jak tohoto dosáhnout.“

Dokument „Informatika a Digitální gramotnost“ a již dříve vydaný dokument, zaměřený na mylnou představu o „digitálně domorodé“ generaci, přispívají k rozsáhlému působení ECDL Foundation na poli digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání. Tyto dokumenty mají za úkol podpořit naši snahu zvýšit digitální gramotnost ve světě a pomoci vybavit občany dovednostmi, které jim pomohou uplatnit se v digitálním světě.

Poznámka pro editory

Dokument „Computing and Digital Literacy – Call for a Holistic Approach“ (originál v angličtině) ke stažení na http://www.ecdl.org/media/PositionPaper-ComputingandDigitalLiteracy1.pdf  Dokument „Informatika a Digitální gramotnost – Výzva k vyváženému přístupu“ (volný překlad) ke stažení na http://www.ecdl.cz/aktuality_zajimavosti.php

Více informací na http://ecdl.org/eskillsatschool a na www.ecdl.cz

O ECDL Foundation

ECDL Foundation je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je zvyšování digitálních znalostí a dovedností na trhu práce, v oblasti školství a obecně v celé společnosti. Naše vzdělávací a certifikační programy, poskytované prostřednictvím sítě národních partnerů ve více než 100 zemích světa, obecně známé jako ECDL (celosvětově ICDL), umožňují jednotlivcům i organizacím efektivně získat, zvyšovat nebo objektivně ověřovat (měřit) jejich znalosti a dovednosti v oblasti ICT.

Jako nezisková organizace ECDL Foundation těží z jedinečné podpory expertů z jednotlivých národních profesních společností, což jí umožňuje vytvářet standardy nezávislé na konkrétních výrobcích nebo dodavatelích. Tyto standardy definují digitální znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní využití ICT. V oblasti poskytování našich programů spolupracujeme stejně tak se školami, vzdělávacími společnostmi, místními i regionálními institucemi, národními vládami a mezinárodními organizacemi, jako s veřejným a soukromým sektorem zaměstnavatelů ze všech oblastí lidské činnosti.

Kvalita a dobré jméno ECDL (ICDL) je postaveno na více než dvacetileté zkušenosti v poskytování vzdělávacích a certifikačních programů, kterých již využilo více než 14 milionů lidí z celého světa. Programy jsou poskytovány ve více než 40 jazycích. V každém roce se uskuteční více než 2,5 milionů ECDL zkoušek. Náš úspěch tkví v naší trvalé inovaci v oblasti vývoje vzdělávacích a certifikačních programů, v našem pečlivém dodržovaní metodiky přípravy vzdělávacího obsahu a vývoje zkušebních úloh a v neposlední řadě v důsledném dodržování našich norem pro zabezpečení kvality.