Výzkum: Jak využívají české firmy Public Relations?

Public Relations reprezentují nezanedbatelnou položku v komunikačním mixu většiny firem. Dle výzkumu ho využívá téměř 65 % společností. Ze společností, které dosud PR nevyužívali vůbec, to ale plánuje 23 % v určitém časovém horizontu změnit. (TZ)

Kdo to má na svědomí a proč?

Jak využívají české firmy Public Relations? To byla hlavní otázka výzkumu realizovaného PR agenturou Focus Agency, s.r.o. Výzkum probíhal v červnu a červenci tohoto roku metodou CAWI s předchozím telefonickým oslovením respondentů a zapojilo se do něj 478 společností všech velikostí, od těch zaměstnávajících do 50 lidí až po ty s více než 1000 zaměstnanci. 16 % z nich mělo v loňském roce obrat nad 1 miliardu korun.

Vzorek to byl tedy opravdu pestrý a rozsáhlý, výzkum tak odhalil hloubkové aktuální tendence v oblasti využívání PR napříč českým trhem s cílem rozšířit znalosti o něm v segmentu PR a marketingové komunikace.

Co vlastně chtějí firmy skrze Public Relations říci?

Stále jasně vede produktová komunikace. Pro celých 85 % firem využívajících PR je hlavní motivací prosazování informací o jejich službách a výrobcích. Firemní – korporátní – komunikace je pak s 59 % na druhém místě. Ředitel Focus Agency, s.r.o., Robert Svoboda, k tomu uvádí: „Budování vztahů s veřejností se v posledních letech významně proměnilo, lidé se naučili používat online kanály, které umožňují dvojsměrnou komunikaci. Čím dál větší důležitost přítomnosti v online světě pak dokládá i to, že vztahy s veřejností buduje téměř 36 % firem skrze komunikaci v sociálních médiích, na blozích a v internetových diskuzích.“

Výhradně služeb PR agentury v současnosti využívá 16 % firem.  Toto číslo ale nenabízí kompletní obraz situace. Robert Svoboda upřesňuje: „Ač celé firemní Public Relations svěřuje PR agenturám necelá šestina společností, mnoho z nich i tak potřebuje pomoc odborníků. Proto téměř 46 % firem využívá práci externích spolupracovníků či dodavatelů, jedná se přitom o služby freelancerů i agentur.“ Na vlastní tým se při realizaci PR aktivit spoléhá 38 % firem.

Jak to vidí klient?

V čem spočívá dle klientů největší přidaná hodnota PR agentur a v čem naopak vidí jejich slabiny? Klienti PR agentur oceňují ze všeho nejvíce jejich znalost mediálního prostředí, vyjádřilo se tak 62 % firem. Dále vítají přínosy v podobě časových úspor (49 %), odborných konzultací (43 %) a výsledků v mediálním pokrytí (40 %). Uvědomují si ale i důležitost pohledu zvenčí (37 %).

U slabin PR agentur měli respondenti možnost hodnotit výběr potenciálních nedostatků na škále od 1 do 4 (žádný problém / malá slabina / střední slabina / velká slabina). Po zprůměrování vyšlo 5 nejvyšších a tím pádem i nejhorších hodnot u systému účtování služeb (2,9), neochoty agentur přistoupit na success fee (2,7), časté fluktuace osob v agenturách (2,56), úniku důvěrných informací (2,47) a neplnění termínů a dohod (2,45).

Získat byznys, ale také si ho udržet – to je, oč tu běží

53 % PR agentur získá svoji zakázku na základě výběrového řízení. Ani ty, co v něm uspějí, ale nemají obvykle svůj byznys dlouhodobě jistý. Téměř 30 % firem uzavírá s PR agenturami spolupráci pouze na konkrétní kampaň, nepatrně více pak na jeden rok (30,3 %). Šťastné agentury uzavírají kontrakty alespoň na 3 roky se zhruba čtvrtinou firem. Odpověď na otázku: „Jak dlouho již spolupracujete se stávající PR agenturou?“ – „Déle než 5 let,“ vyslovilo 17 % firem.

Hodnocení efektivity PR aktivit je dlouhodobě spornou otázkou. Společnosti provozující PR nejčastěji berou ohled na počet dosažených výstupů v kampani (62 %). Přes 38 % firem uvádí, že pracuje s vlastním systémem hodnocení. Počet oslovených osob v cílové skupině na základě mediálních dat je relevantní metrikou pro 27 % firem. Problematický a často diskutovaný ekvivalent ceny za inzerci, AVE, využívá necelých 22 % společností.

Jaké skýtají nikterak ekonomicky radostné časy vyhlídky pro Public Relations? Ve výzkumu firmy uvedly ve 47 % případů nezměněný aktuální rozpočet na PR aktivity v meziročním srovnání, u 22 % z nich došlo k navýšení rozpočtu a naopak u 31 % ke snížení. U firem, které navýšily rozpočet, se jednalo téměř z poloviny o navýšení o 10 až 25 %. Navýšení v rozmezí 25 až 50 % oproti minulému rozpočtu přiznala čtvrtina firem.

Výzkum dále zjišťoval například důvody společností, které PR agentury nevyužívají, stávající komunikační aktivity firem, nebo to, jak a kde firmy dodavatele PR služeb vyhledávají.

O Focus Agency, s.r.o.: Společnost Focus Agency, s.r.o., byla založena v roce 2000 se specializací na public relations a marketingovou komunikaci. Jejím cílem je zajišťovat aktivity, které vedou k budování renomé značek a posilují prodej tradičními i moderními nástroji.

Kompletní přehled výsledků výzkumu získáte na blogu Focus Agency, s.r.o., vizuální znázornění toho nejdůležitějšího naleznete v přehledné infografice.