Jak v Česku dělat efektivní Facility Management a proč je klíčová role externích konzultantů

Praha, 10. října 2017 – Facility služby jsou ve firmách druhou nejvyšší nákladovou položkou, hned po mzdách. Přitom správně nastavený a koncipovaný Facility Management (FM) náklady naopak snižuje. Vedle toho umí zvyšovat produktivitu i konkurenceschopnost firem. „Aby to však fungovalo, jak má, je nutné, aby měly podniky jasně definovanou roli facility manažerů a současně si přizvali ke spolupráci odborného externího konzultanta,“ doporučuje Tomáš Prokeš ze společnosti Bureau Veritas, která patří mezi největší globální hráče na poli testování, inspekcí a certifikací.

Tři pilíře facility managementu

Koncepce Facility Management v pojetí Bureau Veritas se opírá o tři základní pilíře, které jsou zároveň hřištěm pro interního manažera i externího konzultanta. Už to nejsou jen tvrdé facility služby, tedy technická správa budov a služby s tím spojené, jako například zajištění úklidu nebo dodávek energií. „Podpůrné aktivity nově zahrnují měkké facility služby týkající se zaměstnanců, kteří v budovách pracují. Řešíme například nastavení procesů vázaných na bezpečnost a ochranu zdraví nebo environmentální problematiku. Třetím pilířem jsou strategické služby související například se sociální odpovědností firem a trvale udržitelným rozvojem,“ objasňuje Tomáš Prokeš.

Role facility manažera – hlavní oblasti aktivit

Ať už pracují faciility manažeři pro jakoukoli společnosti, měli by mít vždy na paměti, jak zajistit vyvážený přístup ke třem základním oblastem požadavků, které jsou na ně kladeny. V prvé řadě jde o požadavky na zajištění bezpečnosti, dále jsou to požadavky stanovené zákonem či jinými právními úpravami a zatřetí provozní požadavky. Přestože je vždy nutné udělovat požadavkům různou prioritu, neměla by se žádná z těchto oblastí stát jediným předmětem zájmu facility manažera na úkor zbylých dvou.

Role externího konzultanta – proč zvolit dvoustupňový model

Z výše uvedeného vyplývá, že nároky kladené na facility manažera jsou značné. I to je důvod, proč se neobejde bez odborné pomoci, kterou zajišťuje externí odborný konzultant. „My věříme, že pro klienty je nejvýhodnější, když mají aplikován dvoustupňový model. Tedy jednoho strategického partnera, který jim pomáhá definovat procesy a následně je i kontrolovat, a druhého partnera, který na takticko-provozní úrovni zajišťuje samotnou dodávky facility služeb,“ doporučuje odborník na problematiku Facility Managementu.

Co to všechno přinese firmám

Spolupráce facility manažera a externího konzultanta přinese firmám dlouhodobého partnera na strategické úrovni, který díky tomu dobře pozná pracovní postupy a zvyky v organizaci a dokáže navrhovat systémová opatření. Propojí se tak všechny tři definované pilíře Facility Managementu, nejen obvyklé dva, tedy tzv. HARD a SOFT, ale spolu s nimi i třetí, mnohdy opomíjený strategický pilíř. „Existují ideální příklady pro toto propojení – například bezpečnost nebo ekologie. S oběma se setkáváme jak v tzv. „hard“ službách, například v rámci Property Managementu, tak i v „soft“ službách v rámci Security a Safety. Ve strategickém FM se obě tyto činnosti setkají v rámci strategie Sustainability, tedy trvale udržitelného rozvoje organizace,“ uzavírá Tomáš Prokeš z Bureau Veritas.